BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş. - FAWORİ DÜNYAM PROGRAMI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

BETEK BOYA ve KİMYA SANAYİ A.Ş.’ye hoş geldiniz!

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. ( “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirketimiz ile ilişkiniz kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenebilmektedir; Kimlik Bilgileriniz (ad-soyad, adres, imza, kimlik sureti, TC kimlik no., doğum tarihi, cinsiyet, beden bilgisi); İletişim (adres, e-posta, telefon) ve mesleki deneyim bilgileri, IP adresi, internet sitesi kullanıcı kodu, internet sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi saati, anket ve görüşme bilgileri

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimiz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verilerinizi; Şirketimizin Fawori Dünyam ve diğer müşteri sadakat programları kapsamında çalışmalar yürütülmesi, müşteri ve sadakat programları üyelik kaydı oluşturulması, Fawori Dünyam Programı ve Şirketimizin müşterilerine sağladığı imkânlardan yaralanabilmeniz, hediye kazanabilmeniz, sizlere sunulacak kampanya promosyon ürün hizmet ve hediyelerin kişiselleştirilebilmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin /sadakat ve kampanya yönetimi süreçlerinin/müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Şirketimizin her türlü ürün, hizmet ve çalışmaları hakkında tarafınıza iletişim mecraları kanalıyla hizmet, kampanya, tanıtım, promosyon, iletişim ve duyuru/bilgilendirme faaliyetleri yürütülmesi, veri analitiği çalışmalarının yapılması, hak sahipliğinizin tespiti/teyidi, tarafınızdan gelen her türlü taleplerin incelenmesi değerlendirilmesi ve karşılanması, olası hukuki uyuşmazlıkların değerlendirilmesi ve takibi, bu amaçlarla tarafınızla iletişim kurulabilmesi amaçları kapsamında işlemektedir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla, Şirketimizin ilgili birimleri, gizlilik yükümlülüğüne tabi yurtiçi ve yurtdışında yerleşik hissedar, iştirak, kargo e-posta SMS gönderimi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere süreç destek hizmeti verecek firmalar, tedarikçi ve iş ortaklarımız, sigorta firmaları, kanunen gerekli hallerde yetkili resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek, şirket içi bulut bilişim sistemlerinde saklanabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden; fiziki, yazılı ve sözlü olarak, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde, Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir: Kanunlarda açıkça öngörülmesi; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması; İlgili kişinin kendisince alenileştirilmiş olması; Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması; açık rızanız olması.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN 11. MADDESİNDEKİ HAKLARI

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, dilekçe ve kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte “Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe/İstanbul, Türkiye” Şirketimiz adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Bunun yanında “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca Kanun 11. maddesi talebinizi kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte [email protected] adresine iletebilirsiniz.